คู่มือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันอาชญากรรม ของ กพยจ.

7 ก.ค. 2565 12:23 น.

คู่มือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันอาชญากรรม ของ กพยจ.

(ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง หรือ คลิกที่รูปปกเพื่ออ่าน)

หมายเหตุ : เอกสารคู่มือนี้ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ในส่วนของสารบัญที่เพิ่มเติมรายการภาคผนวก และการจัดภาคผนวก

 

 สรุปขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

 


โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมระดับกรม ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ.

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสำหรับดำเนินการ

 

แบบประเมินบริบทของพื้นที่

(สามารถคลิกที่รูป หรือ สแกนผ่าน QR)

 

แบบรายงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

  1. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ กยพจ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ภายใน 15 สิงหาคม 2565)

       (สามารถคลิกที่รูป หรือ สแกนผ่าน QR)

          เพิ่มเติม -แบบรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอาชญากรรมของ กพยจ.

          

        2. แบบรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอาชญากรรมของ กพยจ.

             (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้ หรือ คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

 

หนังสือ : แนวทางและชุดโครงการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมตามบริบทของพื้นที่

(ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเอกสารได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง หรือคลิกที่รูปปกเพื่ออ่าน)

 

 

เอกสารแนบ