หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2565

3 ก.พ. 2565 10:21 น.

ในวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานในเขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม แม้บางนโยบายอาจจะไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานโดยตรง แต่ขอให้ทุกหน่วยงานต้องศึกษา และทำความเข้าใจ เพราะทุกนโยบายมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และขอให้หน่วยงานดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามแผนอย่างต่อเนื่อง นอกจากการทำงานตามแนวทางด้านกระบวนการยุติธรรมแล้ว ขอให้หน่วยงานคำนึงถึงการนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เคยหลงผิด ให้สามารถมีอาชีพที่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพสุจริตในสังคมได้ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมถึงให้หาแนวทางดึงศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม ให้สามารถพัฒนาวิธีคิดนอกกรอบ สร้าง Creative Idea พร้อมกันนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่ากระทำผิดวินัย และปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (โควิค-19) อย่างเคร่งครัด และในช่วงท้ายพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อมอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

(ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/192669741619174/posts/937612207124920/?sfnsn=mo)