ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 13 (สยจ.13 นครสวรรค์) จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ฯ และเยี่ยมชมติดตามการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี

21 ม.ค. 2565 19:22 น.