สยจ.13 จ.นครสวรรค์ (ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 13) จัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 13 ผ่านระบบออนไลน์ Skype

10 ส.ค. 2564 12:03 น.

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. สยจ.13 จ.นครสวรรค์ (ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 13) ได้จัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 13 ผ่านระบบออนไลน์ Skype เป็นครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีนางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 13 ทำหน้าที่ประธานฯ โดยครั้งนี้ได้มีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งในกลุ่มจังหวัด 13 เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน โดยในการประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละแห่ง ทั้งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลรายงานสถานการณ์ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัด ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการดำเนินงาน ตลอดจนได้มีการพูดคุยสืบเนื่องกันถึงเรื่องโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อเสนอแผนงาน/โครงการในคำของบประมาณเชิงบูรณาการในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ สยจ. โดยได้รับความร่วมมือจาก สยจ. ในกลุ่มจังหวัด 13 ทุกแห่งเป็นอย่างดี ซึ่ง สยจ.13 จ.นครสวรรค์ขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ และยินดีที่จะร่วมดำเนินงานในระดับกลุ่มจังหวัดพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของ สยจ.ในกลุ่มจังหวัด 13 ทุกแห่งอย่างต่อเนื่องต่อไป

เอกสารแนบ