สยจ.13 จ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563ฯ

2 ส.ค. 2564 15:12 น.

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด ตามกรอบแนวทางของกรมราชทัณฑ์และตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3281/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานคณะกรรมการได้มอบหมายให้นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ เช่น ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ ฯลฯ เป็นต้น โดยมีนางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางนครสวรรค์และทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในการประชุมครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทการบูรณาการของส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ในการดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือฯ ดังกล่าว  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ COVID 2019 อย่างเคร่งครัด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ขอขอบพระคุณส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ที่ร่วมดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยดีเสมอมาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย