สยจ.13 จ.นครสวรรค์ เข้ารับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ส.ค. 2564 14:31 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.30 -12.00 น. นางถนอมพรรณ  เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์  เข้าร่วมรับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  Cisco webex meeting จากนายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม โดยมีการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภารกิจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขดำเนินการที่เกี่ยวข้อง