สยจ. 13 จ.นครสวรรค์ จัดประชุม กพยจ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

23 มิ.ย. 2564 16:36 น.

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2564 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน และมีนางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเลขานุการ กพยจ. ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามที่ได้มีกำหนดไว้ในช่วงสถานการณ์ COVID 2019 ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม การจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่าง เป็นต้น 

การประชุม กพยจ. ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดประชุม กพยจ. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดไว้สำหรับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ

  • รายงานสถิติและสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
  • รายงานการให้บริการประชาชนด้านกองทุนยุติธรรมและการช่วยเลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
  • รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ไกล่เกลี่ย หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  • รายงานสถิติและสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานอื่นในสังกัด (ศูนย์ดำรงธรรม, กอ.รมน., ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์)
  • รายงานการดำเนินคดีสำคัญของตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
  • รายงานโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฯ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
  • รายงานยุติธรรมสร้างสุขเชิงรุก (Justice Care)
  • รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการ กพยจ.

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัด ตามกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ด้านเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสทำผิด ด้านลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ และด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร โดยนำข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้พิจารราเห็นชอบในการนำโครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม 6 ด้านมากำหนดเป็นแผนหรือกรอบแนวทางการแก้ไขและป้องกันฯ ต่อไป

และในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภารกิจการอำนวยความยุติธรรมในที่ประชุมตอนท้ายด้วย