ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 13 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด

10 มิ.ย. 2564 16:12 น.

มื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 13 โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ (Skype) โดยมีนางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 13 เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดตามแนวทางเดิมและที่ปรับเพิ่มเติม นอกจากนี้ นายไตรรัตน์ ภูมิแสนโคตร หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ได้ชี้แจงแนวทางการให้บริการประชาชนตามนโยบายผู้บริหารและมาตรฐานคลินิกยุติธรรม (งานบริการประชาชน) จากนั้น นายสรศาสตร์ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ได้ชี้แจงข้อมูลการวิเคราะห์สถิติผลการดำเนินงาน สภาพหปัญหาของกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยมีผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานีร่วมชี้แจงข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นกันด้วย  ต่อจากนั้น นายสรศาสตร์ฯ ได้ชี้แจงแนวทางการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (เดือน เม.ย. - ก.ย. 2564) และท้ายสุด นางถนอมพรรณฯ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 1/2564 และการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดรอบ 2/2564   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล พูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ และการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด  ตลอดจนการจัดทำข้อมูลสำหรับให้ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 13 นำไปพิจารณาเสนอคำขอโครงการบูรณาการของกลุ่มจังหวัด 13 ต่อไป

ภาพถ่ายหน้าจอผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Skype