จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ (สชง.) ครั้งที่ 4/2564

29 เม.ย. 2564 14:32 น.

เมื่อวันที่ 27​เมษายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมฯ และนางถนอมพพรณ เพิ่มพูน​ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์​ มอบหมายให้นายสรศาสตร์​ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์​ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ​  ปฏิบัติหน้าที่แทนในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ ภูมิแสนโคตร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมดำเนินการจัดประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ดังนี้
-ผู้เสียหาย จำนวน 17 ราย
-จำเลย จำนวน 1 ราย
รวมจำนวน 18 ราย

ผลการประชุมพิจารณาฯ ดังนี้
1.ยกคำขอ (ผู้เสียหาย) จำนวน 3 ราย, ยกคำขอ (จำเลย) จำนวน 1ราย
2.งดจ่าย จำนวน 1 ราย
3.ชะลอ 1 ราย
4.จ่าย (ผู้เสียหาย) จำนวน 12 ราย, จ่าย (จำเลย) จำนวน - ราย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 798,049.75.- บาท
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตลอดการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามประกาศของราชการอย่างเคร่งครัด การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย