แบบฟอร์มรายงานของ สรก. สังกัด ยธ. ใน นว. ปีงบฯ พ.ศ. 2564

21 ธ.ค. 2563 14:58 น.

โปรดเลือกตามหน่วยงานและตามแบบรายงานแล้วคลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงาน

(ที่มา : หนังสือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์) ที่ นว 0035/ว138 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดส่งข้อมูลรายงานประจำเดือน และกรอบแนวทางการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - คลิกดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง)

สำหรับเรือนจำกลางนครสวรรค์ 

     แบบฟอร์ม1 : รายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมฯ  โปรดคลิก https://forms.gle/zz8QFoeKhCeh5t4d6

     แบบฟอร์ม4 : รายงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  โปรดคลิก  https://forms.gle/vA7h9u2SZXzgaoQq7

     แบบฟอร์ม6 : รายงานสถิติผู้กระทำความผิดซ้ำ  โปรดคลิก https://forms.gle/LEkdNkMYYPWM1n5Z6

 

สำหรับทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น

     แบบฟอร์ม1 : รายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมฯ  โปรดคลิก  https://forms.gle/4GURYJqQLXtiFVnZ6

     แบบฟอร์ม6 : รายงานสถิติผู้กระทำความผิดซ้ำ  โปรดคลิก https://forms.gle/64Fity8YviF8WeNC8

 

สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6

     แบบฟอร์ม1 : รายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมฯ  โปรดคลิก  https://forms.gle/UoaXmgySChpuXSav9

     แบบฟอร์ม6 : รายงานสถิติผู้กระทำความผิดซ้ำ  โปรดคลิก  https://forms.gle/Ca4K7vKhoim1KHYu5

 

สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ 

     แบบฟอร์ม1 : รายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมฯ  โปรดคลิก https://forms.gle/tUx8KBtd9EozsyXg6

     แบบฟอร์ม4 : รายงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  โปรดคลิก  https://forms.gle/weky5oZce9Azuaok8

     แบบฟอร์ม6 : รายงานสถิติผู้กระทำความผิดซ้ำ  โปรดคลิก  https://forms.gle/qxxkg6iMcFJz3aK98

 

สำหรับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 

     แบบฟอร์ม1 : รายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมฯ  โปรดคลิก  https://forms.gle/QQDncWpw5L3BJxXw5

     แบบฟอร์ม4 : รายงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  โปรดคลิก  https://forms.gle/vWatvv4QHQfZZg9E8

     แบบฟอร์ม6 : รายงานสถิติผู้กระทำความผิดซ้ำ  โปรดคลิก  https://forms.gle/kszGqYkMVPhRwcTd8

     แบบฟอร์ม7-8 :  รายงานผลการดำเนินการ ศยช. ในการช่วยเหลือติดตามผู้ถูกคุมประพฤติ เด็กและเยาวชนฯ  โปรดคลิก  

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QcT-WKA17_CGmqV9hNgkngE4_aQOcdQKgMc_U3MUANY/edit?usp=sharing

 

สำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 

     แบบฟอร์ม1 : รายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมฯ  โปรดคลิก https://forms.gle/hYRkS5ab83RjcuAR8

     แบบฟอร์ม4 : รายงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  โปรดคลิก  https://forms.gle/ZgNC9S5bcWD1vv577

เอกสารแนบ