ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 ส.ค. 2563 20:59 น.

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้นายสรศาสตร์ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด และมี รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งได้มีการให้ความรู้และทบทวนเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561 - 2565) และหลักการของบประมาณจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับทบทวนรายละเอียดของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะนำไปสู่การเสนอขอโครงการของส่วนราชการเพื่อดำเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดไว้ และจะได้มีกิจกรรมการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายน 2563 นี้ โดยในเบื้องต้นสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์) ได้เสนอขอโครงการบรรจุลงแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เป็นจำนวน 1 โครงการ  ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมและการเข้าร่วมประชุม จังหวัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดตามประกาศของทางราชการอย่างเคร่งครัด