ประชุม VDO conference เร่งรัดการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

17 ก.ค. 2563 15:51 น.

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  นางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ประกอบด้วย นายสรศาสตร์ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มฯ นางสาวณัฐธยาน์  เสริมศิลป์ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ นางสาวปิยดา ฉันทอภิชัย นักวิชาการยุติธรรม  และนางสาวจิราพรรณ เผือกพ่วง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ ชี้แจงตัวชี้วัดมาตรฐานการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำรายงานผลการดำเนินงานที่มีอยู่ไปทบทวนผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามมาตรฐานและแนวทางการรายงานผลฯ ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาแผนและแนวทางเร่งรัดติดตามการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดต่อไป