ส่วนราชการ ยธ. ใน นว. รับการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 2/2563

23 มิ.ย. 2563 11:33 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 16.50 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ เรือนจำกลางนครสวรรค์ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้ารับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยนายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการติดตาม ผ่านระบบ VDC Confernce ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 

(รูปถ่ายเพิ่มเติม คลิกเข้าดูได้ที่ https://1drv.ms/f/s!ALQznTNlUNrGitIP)