ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2563

18 พ.ค. 2563 16:32 น.

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครสวรรค์
ท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุม โดย
ผ.อ.ถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ
ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งสิ้น จำนวน ๗ ราย กรณี
ขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดีจำนวน ๖ ราย ผลการพิจารณา อนุมัติ ๒ ราย ไม่อนุมัติ ๒ ราย (เนื่องจากไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯและกฎหมาย) ยุติ ๑ ราย และแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ๑ ราย
กรณีขอความช่วยเหลือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวจำเลยหรือผู้ต้องหา จำนวน ๑ ราย ยุติ ๑ ราย
ตลอดเวลาการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามประกาศของราชการอย่างเคร่งครัด การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย