ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

18 พ.ค. 2563 16:29 น.

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมฯ
และนางถนอมพรรณ เพิ่มพูน
ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
อนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
-ผู้เสียหาย จำนวน ๑๘ ราย
-จำเลย จำนวน - ราย
รวมจำนวน ๑๘ ราย
ผลการประชุมพิจารณาฯ ดังนี้
๑.ยกคำขอ(ผู้เสียหาย) จำนวน ๒ ราย,ยกคำขอ(จำเลย)จำนวน - ราย
๒.งดจ่าย จำนวน ๔ราย
๓.ชะลอ ๑ ราย
๔.จ่าย(ผู้เสียหาย) จำนวน ๑๑ ราย ,จ่าย (จำเลย) จำนวน -ราย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๑๔,๒๕๐.-บาท
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตลอดการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามประกาศของราชการอย่างเคร่งครัด การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย