ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครสวรรค์ (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 4/2563

22 เม.ย. 2563 18:51 น.

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครสวรรค์
ท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการ โดยนางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ
ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งสิ้น จำนวน ๖ ราย กรณี
ขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดีจำนวน ๕ ราย (เป็นคดีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย) ผลการพิจารณา อนุมัติ ๑ ราย ไม่อนุมัติ ๓ ราย (เนื่องจากไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯและกฎหมาย) และยุติ ๑ ราย
กรณีขอความช่วยเหลือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวจำเลยหรือผู้ต้องหา จำนวน ๑ ราย อนุมัติ ๑ ราย
ตลอดเวลาการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามประกาศของราชการอย่างเคร่งครัด การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย