ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฯ ครั้งที่ 4/2563

22 เม.ย. 2563 18:00 น.

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
สยจ. ๑๓ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ
และนางถนอมพรรณ เพิ่มพูน  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
-ผู้เสียหาย จำนวน ๑๖ ราย
-จำเลย จำนวน - ราย
รวมจำนวน ๑๖ ราย
ผลการประชุมพิจารณาฯ ดังนี้
๑.ยกคำขอ(ผู้เสียหาย) จำนวน ๔ ราย,ยกคำขอ(จำเลย)จำนวน - ราย
๒.งดจ่าย จำนวน ๔ราย
๓.ชะลอ - ราย
๔.จ่าย(ผู้เสียหาย) จำนวน ๘ ราย ,จ่าย (จำเลย) จำนวน -ราย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๙๙,๒๓๐.-บาท
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตลอดการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามประกาศของราชการอย่างเคร่งครัด การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย