หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

21 ก.พ. 2566 14:42 น.

          เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิมิต ทัพวนานต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาจังหวัดนครสวรรค์ตรวจราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เรือนจำกลางนครสวรรค์ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์เรือนจำกลางนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ซึ่งในโอกาสนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานหรือพัฒนางาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ติดตามการดำเนินการภารกิจตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 และเรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้แจ้งประเด็นที่สำคัญให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบได้แก่ กรณีมีปัญหาในพื้นที่ที่เป็นข่าวออกรายการสื่อให้หัวหน้าหน่วยงานรีบรายงานทางผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมทันที  กรณีการจัดกิจกรรมอาสาหรือจิตอาสาเมื่อดำเนินการแล้วควรต้องมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมดังกล่าวตามช่องทางต่าง ๆ ด้วย และกรณีการใช้รถราชการที่ต้องระมัดระวังให้ถูกต้องซึ่งมีความเสี่ยงต่อประเด็นการทุจริตหรือผิดวินัยผิดกฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากนั้น ได้เดินทางลงพื้นที่เรือนจำกลางนครสวรรค์ เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ด้วย  อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกำหนดการคร่าว ๆ สำหรับการตรวจราชการกรณีปกติครั้งที่ 2 ประมาณเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้