ประชุม สชง.นว. ครั้งที่ 4/2563

จัดประชุม สชง.นว. ครั้งที่ 4/2563 เวลา 09.30 น.