ประชุม กพยจ. นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563

ประชุม กพยจ. นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์