ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบั...

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้นายสรศาสตร์ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบ...

ประชุม VDO conference เร่งรัดการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุม VDO conference เร่งรัดการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ประกอบด้วย นายสรศาสตร์ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ นักว...

ส่วนราชการ ยธ. ใน นว. รับการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 2/2563

ส่วนราชการ ยธ. ใน นว. รับการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่...

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 16.50 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนคร...

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/25...

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครสวรรค์ ท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุม โดยผ.อ.ถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู...

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครสวรรค์  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแ...

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓...

ข่าวเด่น