ประชุมคณะอนุฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 ม.ค. 2564

ประชุมคณะอนุฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 ม....

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอ...

สยจ.นครสวรรค์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในการจัดทำคำของบฯ รายจ่ายปี 2565

สยจ.นครสวรรค์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในการจัดทำค...

วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในการจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระท...

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบั...

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้นายสรศาสตร์ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบ...

ประชุม VDO conference เร่งรัดการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุม VDO conference เร่งรัดการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ประกอบด้วย นายสรศาสตร์ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ นักว...

ส่วนราชการ ยธ. ใน นว. รับการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 2/2563

ส่วนราชการ ยธ. ใน นว. รับการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่...

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 16.50 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนคร...

ข่าวเด่น